Shopping cart

close
close

Blog

เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพในภาคการศึกษา 2/2562 และ ภาคฤดูร้อน/2562

เงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพในภาคการศึกษา 2/2562 และ ภาคฤดูร้อน/2562

โปรดกรอกรายละเอียด และส่งสำเนาไฟล์หน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ขนาดไม่เกิน 10 MB)
–  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2562 Click
–  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 2/2562 Click
–  นักศึกษาที่ลงทะเบียนและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีลาออก หรือ ถูกถอนชื่อ) ในภาคการศึกษา 2/2562 Click