Shopping cart

close
close

Blog

อยากรู้ ‘CITU’ จัดให้ #CIO

คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการบริหารดิจิทัล (CIO)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Q: จุดเด่นของ CIO
A: หลักสูตรได้รับการออกแบบให้มีความเป็นสหวิทยาการ โดยบูรณาการรายวิชาที่หลากหลายจากต่างสาขาวิชา มีหัวข้อการเรียนรู้ที่ครอบคลุม วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรที่นอกจากจะมีทักษะทางดิจิทัลแล้ว ยังสามารถเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทุกระดับสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต

Q: CIO กับยุค digital
A: หลักสูตร Digital Policy and Management ทันสมัยในยุคดิจิทัล สนับสนุนผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและงานที่แตกต่าง ด้วยรายวิชาที่หลากหลาย ด้วยการกระบวนการทางวิจัย อำนวยการเรียนรู้และการสอนด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ได้รับความเชื่อถือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหัวข้องานวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น หัวข้อการเรียนรู้ในระดับรายวิชาได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงบริบททางเทคโนโลยีและกระแสสังคม

Q: ทีมคณาจารย์มากความสามารถ
A: คณาจารย์ในหลักสูตร CIO มีประสบการณ์ตรงและเป็นสมาชิกของคณะที่ปรึกษาแผนและนโยบายด้านโทรคมนาคม นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแปรรูปดิจิทัล ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ ในระดับกรม กระทรวง จนถึงระดับประเทศ คณาจารย์ได้รับความเชื่อถือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหัวข้องานวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีเครือข่ายความร่วมมือทางในตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

Q: เรียน CIO ได้อะไรมากกว่าที่คิด
A: คุณเห็นอะไร? เราเห็นอนาคต
หากคุณเชื่อว่าสามารถออกแบบอนาคตและเขียนประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ได้ มาเรียนรู้สู่อนาคตไปกับเรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.citu.tu.ac.th/admission

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.