Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

เดินทางนำเสนอผลงานทางวิชาการ

วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562  ผศ.ดร.คม คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร MSD/BSI เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Understanding the Concept of Smart Tourism in The Context to Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 APaCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน