Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

รายละเอียดงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ชื่อโครงการ  ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “Safety Culture in Aviation and Tourism”
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

 1. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 6. มหาวิทยาลัยรังสิต
 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่มาและความสำคัญ
ประเทศไทยได้รับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ ร่วมมือ ร่วมใจก้าวไกล ยั่งยืน  ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่โยงถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และบ่งบอกถึงทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนที่สำคัญ คือ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต ซึ่งหมายถึงการที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบุคลากรคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อร่วมสานต่อความยั่งยืนสู่อนาคตด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “Safety Culture in Aviation and Tourism”และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการบริการ  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ
(2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมบริการ
(3) เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการความรู้ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
แผนงาน: การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ ประมาณ 200 คน ประกอบด้วย

 1. อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 2. นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

วันและเวลาดำเนินโครงการ        วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562
สถานที่จัดงาน                        สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
รูปแบบการดำเนินโครงการ

 1. การสนทนาเรื่อง อาหารและความหลากหลายในอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งในรูปของการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation)

ประเด็นและหัวข้อย่อยภายใต้การประชุม

 1. Leisure and Recreation
 2. Sport
 3. Service and Hospitality
 4. Logistics and Value Chain
 5. Gastronomy, Culture and Heritage
 6. Creativity and Innovation
 7. Wellness and Health
 8. Social Development
 9. Ethnic and Sub-cultural Groups
 10. Design and Urbanism
 11. Environment and Sustainability
 12. Gender and Feminism
 13. Business and Marketing
 14. Interpretation and Communication
 15. Management and Administration
 16. Tourism Education
 17. MICE
 18. Event and Festival
 19. International Politic and Peace
  and etc.

ขั้นตอนการลงทะเบียน ส่งบทความและชำระเงิน

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://www.cognitoforms.com/NationalSymposium1/PaperSubmission
 2. Save บทความฉบับเต็มในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์บทความเป็น ชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และ Upload ลงในระบบลงทะเบียน
 3. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
• ชื่อบัญชี นายอธิป จันทร์สุริย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 เลขที่บัญชี 064 – 0 – 34310 – 4
• ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการ Upload ลงในระบบลงทะเบียน
 1. คณะกรรมการจะแจ้ง ยืนยันการลงทะเบียนและการชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

เทมเพลต
ดาวน์โหลด Full Paper Template คลิก
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน (บาท/คน) ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย
บุคคลทั่วไป 2,600 บาท
หนังสือรับรองการตีพิมพ์
เล่มรวมบทคัดย่อ
เกียรติบัตร
บุคลากรจากสถาบันเจ้าภาพ 1,500 บาท
นักศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสถาบัน 600 บาท

ในกรณีที่มีผู้นำเสนอมากกว่า 1 คน มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้

ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน (บาท/คน)
ลำดับ 1 ลำดับ 2 ลำดับ 3 เป็นต้นไป
บุคคลทั่วไป 2,600 1,300 600
บุคลากรจากสถาบันเจ้าภาพ 1,500 600 400

กำหนดเวลาในการนำเสนอบทความ

กำหนดการ ระยะเวลา
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนนำเสนองาน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้ว วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการตอบรับบทความฉบับเต็ม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
(2) นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอ ผลงานวิชาการระดับชาติด้านท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
(3) สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการองค์กรวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.รัชนีกร แซ่วัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวจุฑามาศ ทิมดี     02-623-5055-8 ต่อ 1109