Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสารประกอบการพิจารณา ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1 ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (Download)
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ 3 (Download)
3 ตาราง ปปช.01 BOQ 2 MB (Download)
4 แบบภูมิสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์ (Download)
5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง (Download)
6 BLANKFORM_CITU_150119 (Download)
7 งวดงานและงวดเงิน (Download)
8 TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารอเนกประสงค์ 3 (Download)