Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 – 10 พ.ค. 2562 อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร CIO เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “Challenges of Big Data Implementation in a Public Hospital” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 28th Annual Wireless and Optical Communications Conference (WOCC 2019) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณารัฐประชาชนจีน