Shopping cart

close
close

Blog

BEC TERO RADIO

วันที่ 8 พ.ค. 2562 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม BMCI ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมการบริหารจัดการรายการวิทยุ Eazy FM 105.5 และ HITZ 955 พร้อมฟังการจัดรายการสด ณ  บริษัท BEC TERO RADIO จำกัด ซึ่งกิจกกรรมเป็นส่วนในรายวิชา จวอ 436 การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ ควบคุมดูแล

BEC TERO RADIO 01
BEC TERO RADIO 03
BEC TERO RADIO 06
BEC TERO RADIO 02
BEC TERO RADIO 04
BEC TERO RADIO 07
BEC TERO RADIO 03
BEC TERO RADIO 05
BEC TERO RADIO 08