Shopping cart

close
close

Blog

Thailand Creative & Design Center: TCDC

วันที่ 1 พ.ค. 2562 อาจารย์ ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ นำนักศึกษาหลักสูตร #bmci ชั้นปีที่ 2 ไปดูงานที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) เจริญกรุง ทางหลักสูตรขอขอบคุณทาง TCDC ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและบรรยายให้นักศึกษาได้รับทราบถึงทิศทางและโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

TCDC 01
TCDC 05
TCDC 03
TCDC 06
TCDC 04
TCDC 02