Shopping cart

close
close

Blog

“การจัดการมรดกภูมิทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว”

วิทยาลัยนวัตกรรม ขอบกราบขอบพระคุณ รศ. กัญญารัตน์ เวชชศาสตร์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นำชมพระราชวังสนามจันทร์ในหัว “การจัดการมรดกภูมิทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษา BMCI#3 ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.เกีรยงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร (27/04/2562)

BMCI 270462 04
BMCI 270462 02
BMCI 270462 03
BMCI 270462 01