Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560-2564

คณาจารย์และนักวิจัยหลักสูตรนโยบายและการบริหารดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงแรงงาน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560-2564 โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าว จากข้าราชการกระทรวงแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกว่า 60 คน และในงานนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย มาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

6-2017-01-10
7-2017-01-10
5-2017-01-10
8-2017-01-10