Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ระดับปริญญาโท CIO : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร CIO ขั้นตอนการจดทะเบียนและเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ แจ้งเลขทะเบียน และเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
>> ดาวน์โหลดเอกสาร << หลักสูตรนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO.8)

หลักสูตร ระดับปริญญาโท
สาขาวิชานโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO.8)
ช่วงวันขึ้นทะเบียนและ
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียน
ช่วงวันจดทะเบียนและชำระเงิน
ผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th
ส่งเอกสารที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์
23 – 26 สิงหาคม 2559 23 – 26 สิงหาคม 2559

2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย
**นักศึกษาต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย**

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร จำนวนสำเนา
1 เอกสารฉบับจริง กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน
เช่น ผลสอบ SMART-II และผลสอบ TU-GET
ฉบับจริง
2 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลหรือคลีนิค)
ระบุข้อความว่า “สุขภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
ฉบับจริง 1 ฉบับ
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
4 สำเนาใบรับรองรายคะแนน (Transcript)  (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) 1 ชุด
5 สำเนาปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา (รับรองคุณวุฒิ) (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) 1 ชุด
6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ –  สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

3.  เอกสารที่ต้อง Download เพิ่มเติม และนำมายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย

ลำดับ รายละเอียดเอกสาร Download สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1 วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ คลิก Download ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ถ้าไม่บันทึกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)
– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว
www.reg.tu.ac.th
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3717-9
2 บัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ จำนวน 4 แผ่น
คลิก Download แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่
– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด  2 นิ้ว
– ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนศ.ใหม่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– ส่งรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว เพื่อทำบัตรนักศึกษาชั่วคราว
คลิก Download 
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลทำบัตรนักศึกษา
หมายเหตุ รูปถ่ายที่กำหนด รูปถ่ายสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมครุยปริญญา (อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก)
3 แบบฟอร์มสำหรับนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
(เอกสารมีจำนวน 2 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*
คลิก Download พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
4 ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและชำระเงิน คลิก Download
ช่วงจดทะเบียนและชำระเงินหลักสูตร CIO.8 ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2559
น.ศ.ดำเนินการตามคำแนะนำต่อไปนี้

  1. เข้า www.reg.tu.ac.th > เข้าสู่ระบบ > ป้อนรหัสผู้ใช้
  2.  คลิกเมนูด้านซ้าย ผลการจดทะเบียน
  3. คลิกที่รูป Printer เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดรายการชำระเงิน
  4. ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง
  5. พิมพ์ใบแจ้งยอดรายการชำระเงิน (Bill Payment)
  6. ชำระเป็นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันที่กำหนดในเอกสาร

หมายเหตุ :
  1. ภาคเรียนถัดไป นักศึกษาจะต้องศึกษาขั้นตอนการเลือกวิชาที่ต้องการจดทะเบียน ตามคำแนะนำในคู่มือจดทะเบียน 
  2. ภาคเรียนถัดไป นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ  (KTB-Online) เมื่อได้รับบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

www.reg.tu.ac.th
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3717-9
5 ตารางเรียน ภาค 1/2559
https://www.citu.tu.ac.th/public/upload/time%20CIO%203_8%20
(1-59)update.pdf