Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ระดับปริญญาโท : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
     – หลักสูตรการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
     – หลักสูตรการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
     – หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก นโยบายและการบริหารดิจิทัล >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
     – หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ปริญญาโทออนไลน์) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตร ระดับปริญญาโท ช่วงวันขึ้นทะเบียน วันจดทะเบียนและส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

www.reg.tu.ac.th

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Application TU GREATS
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) ท่าพระจันทร์ 25 – 29 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) 25 – 29 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX) วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล 25 – 29 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (ปริญญาโทออนไลน์) 25 – 29 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567

2.  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
     การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ

1

ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา
ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)
สามารถค้นหาได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp

2

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิก Download

https://www.reg.tu.ac.th/th/Picture/AttFile/23771d62-a6fc-4b7e-9488-5b984cb2877d

 http://www.reg.tu.ac.th >> เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2566 การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบของสำนักงานทะเบียน มธ. ทุกขั้นตอน หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3717-9

3

แบบฟอร์มสำหรับขอนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิก_Download (เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*

ส่งแบบฟอร์มขอนำรถเข้า มธ. ท่าพระจันทร์ ได้ที่ Email : edu_lb@citu.tu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2567

พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม (หน้าที่ 2) ให้ครบถ้วน

3.  การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่วงวันจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2566

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567

ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียน และ

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ https://www.citu.tu.ac.th/education-calendar/12389

2 วันเปิดภาคเรียน 2/2566 (วันที่ 8 มกราคม 2567)