Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565