Shopping cart

close
close

Blog

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) – เทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ เทศบาลตำบลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ทางด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ของจังหวัดสมุทรปราการในส่วนเทศบาลตำบลด่านสำโรง ร่วมลงนามโดย ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ นายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง

ในการนี้มี ผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี นายมนตรี ม่วงคำหมื่น รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายยุทธพงษ์ ชวาลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โดย ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีที่ในวันนี้วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเทศบาลตำบลด่านสำโรง จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาและผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล “เมืองอัจฉริยะ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของเมือง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะและผู้อยู่อาศัย

โดยเทศบาลตำบลด่านสำโรง มีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามแนวนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกัน ทางวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษา วิทยาลัยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสถาบันแห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมของไทย การได้มีโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเทศบาล และการสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าไปร่วมศึกษา ออกแบบ และให้คำปรึกษาในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับทางเทศบาลผ่านความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้พวกเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของความสำเร็จด้านการศึกษาและการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคตอันใกล้

ด้าน นายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยนวัตกรรม ทางด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ของจังหวัดสมุทรปราการในส่วนเทศบาลตำบลด่านสำโรง เพื่อให้วิทยาลัยนวัตกรรม ศึกษา พัฒนา ออกแบบ และให้คำปรึกษาในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนบุคลากรอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกับนิสิตและนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษา หรือจัดฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับสถาบันการศึกษาและการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลด่านสำโรงและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง เทศบาลตำบลด่านสำโรง กับ วิทยาลัยนวัตกรรม