Shopping cart

close
close

Blog

“สป.อว. ตรวจเยี่ยมหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตร โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมี ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม รศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และ ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรฯ พร้อมตัวแทนนักศึกษาร่วมออกบูธนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และชั้น 1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565