Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ระดับปริญญาโท: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<
หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ปริญญาโทออนไลน์) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตร ระดับปริญญาโท

 

ช่วงวันขึ้นทะเบียน
วันจดทะเบียนและ
ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา www.reg.tu.ac.th
ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่าน Application TU GREATS
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา
25 – 27 กรกฎาคม 2565 28 – 30 กรกฎาคม 2565
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
วิชาเอก นโยบายและการบริหารดิจิทัล
25 – 27 กรกฎาคม 2565 28 – 30 กรกฎาคม 2565
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
(ปริญญาโทออนไลน์)
25 – 27 กรกฎาคม 2565 28 – 30 กรกฎาคม 2565

2.  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

            การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)

สามารถค้นหาได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp
2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิก Download

 

 http://www.reg.tu.ac.th >> เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบของสำนักงานทะเบียน มธ. ทุกขั้นตอน หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

3 แบบฟอร์มสำหรับขอนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิก_Download (เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*

ส่งแบบฟอร์มขอนำรถเข้า มธ. ท่าพระจันทร์ ได้ที่ Email : edu_lb@citu.tu.ac.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2565

พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม (หน้าที่ 2) ให้ครบถ้วน
  1. การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่วงวันจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565

ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียน และ

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ https://www.citu.tu.ac.th/education-calendar/10232/

2 วันเปิดภาคเรียน 1/2565 (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)