Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) (หลักสูตรออนไลน์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2565