Shopping cart

close
close

Blog

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 นั้น เนื่องจากคณบดีจะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 18 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหาคณบดีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2565

การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1
ปฏิทินการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม

บันทึกขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรม

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

บันทึกเชิญร่วมใช้สิทธิเสนอชื่อคณบดี
ประกาศอนุกรรมการสรรหา เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ประกาศอนุกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ประเภทสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
– ประกาศอนุกรรมการสรรหา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ประเภทนักศึกษา
ดาวน์โหลด
บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
หนังสือมอบอำนาจ

การแถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารของผู้ตอบรับการทาบทามในการสรรหาคณบดี

– ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 3