Shopping cart

close
close

Blog

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) – สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS)”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ทางด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรม และการวิจัย ร่วมลงนามโดย ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ Mr. Grant Bertoli นายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
.
ในการนี้มี รศ.ดร.คม คัมภิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรป.ตรี นวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล (dX) ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล กรรมการสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย และดร.ณิชา ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัด เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)