ผู้บริหาร / บุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

ผู้บริหาร 
อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
Chayakrit Asvathitanont, Ph.D
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
Asst.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
Adipon Euajarusphan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph.D. (Communication Studies), University of Communication University of China, China, 2018
ผู้อำนวยการหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MTT
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
Asst.Prof. Suwan Juntiwasrakij, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX
Ph.D. (Information Sciences and Technology), Pennsylvania State University, U.S.A., 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
Asst.Prof. Kannapa Pongponrat, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี dX
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ
Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
อาจารย์ประจำ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
Asst.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ประจำ
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Asst.Prof. Pravit Khaemasunun, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
Ph.D. (Economics), West Virginia University, U.S.A., 2004
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
Asst.Prof. Chaiwat Ottamakorn, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
Asst.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Asst.Prof. Anyanitha Distanont, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
Asst.Prof. Arsa Tangjitsomkit, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
อาจารย์ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์
Manit Satitsamitpong, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
D.Sc. (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013
อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักดี
Wasinee Noonpakdee, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
D.Sc. (Global Information and Telecommunication Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012
อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
Kanjana Laochockchaikul
อาจารย์ประจำ
สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
อาจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
Raweewan Sap-in
อาจารย์ประจำ
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
Ajchara Phu-ang, Ph.D.
อาจารย์ประจำ
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560