Shopping cart

close
close

Blog

ทุนระยะสั้น โครงการ SWU Summer International Program (SSIP) 2020

ทุนระยะสั้น โครงการ SWU Summer International Program (SSIP) 2020

ด้วย Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอทุนระยะสั้นหลักสูตร SWU Summer International Program (SSIP) 2020 Management and Japanese Culture ให้นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน เพื่อไปศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 29 มิถุนายน 2563 ทุนนี้ยกเว้นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมโครงการ และค่าที่พัก

ผู้สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ