Shopping cart

close
close

Blog

ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)

ทุนการศึกษา : ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Education Exchanges for Development (SEED)  สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา โดยเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดตามไฟล์แนบ