Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเป็นเวลาไม่เกินหนี่งปี โดยศึกษาแบบไม่รับปริญญา (Non-degree) โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มภาค Fall ในเดือนกันยายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 หรือ ภาค Spring  ในเดือนเมษายน – สิงหาคม 2564  และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้ด้วยในกรณีที่มีความจำเป็น การรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  27 ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ