Shopping cart

close
close

Blog

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2/2562 (ป.โท)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2/2562 (ป.โท)

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
>> ดาวน์โหลดเอกสาร << หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (MTT.37) ท่าพระจันทร์
>> ดาวน์โหลดเอกสาร << หลักสูตรนโยบายและการบริหารดิจิทัล (CIO.14)
>> ดาวน์โหลดเอกสาร << หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรม (MCI.03)
ท่าพระจันทร์

หลักสูตร ระดับปริญญาโทช่วงวันขึ้นทะเบียนและ
ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียน
ช่วงวันจดทะเบียนและชำระเงิน
ผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th
การบริหารเทคโนโลยี (MTT.37)6 – 10 มกราคม 25638 – 10 มกราคม 2563
นโยบายและการบริหารดิจิทัล (CIO.14)
หมายเหตุ หลังจากส่งไฟล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว นำส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมด
ในวันที่ 13 – 17 ม.ค. 2563 ณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับรายละเอียดหมายเหตุ
1วิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ คลิก Download ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(ถ้าไม่บันทึกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้)
http://www.reg.tu.ac.th
>> 
เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ เลข Passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
>> กรอกรายละเอียดประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน
>> Upload ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG)
>>  สั่งพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงชื่อนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3717-9
2Upload ไฟล์รูปถ่ายสี (JPG)
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi
และขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
ไม่สวมครุยปริญญา ไม่ยิ้มเห็นฟัน สวมเสื้อไม่มีลวดลาย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (อนุโลมรูปถ่ายที่สวมสูทสีสุภาพไม่มีลวดลาย เครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมหมวก และพื้นหลังเป็นสีพื้น)
3ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)
สามารถค้นหาได้ในวันที่ 6 มกราคม 2563
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/
searchnewstudent.asp
4SCAN หลักฐาน ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกฉบับใน File เดียวกัน SCANER แบบสีเท่านั้น (ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ) บันทึกเป็น PDF File เป็นเลขทะเบียนนักศึกษา
ตัวอย่าง “622303xxxx” (ที่ได้รับตามข้อ 3) เอกสารที่นำส่งประกอบด้วย
4.1 ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ตามข้อ 1)
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
4.3 หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า/ยศ หรือ ชื่อ-สกุล กรณีข้อมูลในหลักฐานสำเร็จการศึกษา  ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 ใบปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
4.5 Transcript ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
4.6 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ต้องระบุข้อความว่า “สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”
*** รับรองสำเนาถูกต้อง เขียนเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก (ตรงมุมบนขวาของเอกสาร)
ตามข้อ 4.1 ถึง 4.6***
5ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ http://goo.gl/vwW252
**หลังจากส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว นำส่งต้นฉบับเอกสารทั้งหมด ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด**
ณ ชั้น 1 เคาน์เตอร์การศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ท่าพระจันทร์
กรณี ส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”
http://goo.gl/vwW252
หรือ QR CODE
6Download แบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา คลิก_Download
เพื่อส่งให้สถาบันเดิมตรวจสอบ และรับรองการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันเดิมแจ้ง  ผลการตรวจสอบไปที่ E-mail: grad-verify@reg.tu.ac.th หรือ ส่งทางไปรษณี
รายละเอียดดูในแบบฟอร์มตรวจสอบวุฒิการศึกษา
7บัตรประจำตัวนักศึกษา สำนักงานทะเบียนฯ รวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนตามข้อ 4 ส่งผลิตบัตรนักศึกษา โดยกำหนดการรับบัตรนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
8แบบฟอร์มสำหรับนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิก_Download
(เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*
ณ เคาน์เตอร์การศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์
พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

3.  การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา

ลำดับรายละเอียดหมายเหตุ
1ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและชำระเงิน คลิก Download
ช่วงจดทะเบียนและชำระเงินทุกหลักสูตร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563

  1. จดทะเบียนศึกษารายวิชา
  2. เลือกรายวิชาจดทะเบียน
  3. ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันผลการจดทะเบียน
  4. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment)
  5. ชำระเป็นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ภาคถัดไป นักศึกษาสามารถจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ  (KTB-Online) เมื่อได้รับบัตรนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

www.reg.tu.ac.th
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0-2613-3717-9
วันเปิดภาคเรียน 2/2562  (วันที่ 13 มกราคม 2563)