Shopping cart

close
close

Blog

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ คณบดีและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ ได้รับรางวัลประเภททุนวิจัยขนาดใหญ่ผ่านสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ ได้รับรางวัลผู้ทำชื่อเสียงด้านการวิจัยประเภทผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการปรากฏในฐานข้อมูลสากล SCOPUS และ ISI ที่มีค่า Impact Factor สูงสุดประจำปี 2555-2556 ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

18
15
14
11 (1)
13
16 (1)
17
12 (1)