แผนการศึกษา

แผนการศึกษา นวัตกรรมกาารบริหาร (MSI)(ศูนย์ท่าพระจันทร์)

แผนการศึกษา นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (MIHM)

แผนการศึกษา นโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)