Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)

 

ขั้นตอนการขอรับทุน

ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ.2564
ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) พ.ศ.2564
ขั้นตอนที่ รายละเอียด เอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับทุน Down load เอกสารแบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track) แบบฟอร์มขอรับสนับสนุนทุน Fast Track
ขั้นตอนที่ 2 ส่งข้อมูลการขอรับทุนได้ที่ E-mail : arucha@citu.tu.ac.th หรือ rujitat@citu.tu.ac.th
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย พิจารณาตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทำสัญญา (กรณีได้รับการอนุมัติ)
ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1  (หลังทำสัญญา) จำนวนเงิน 40,000 บาท
ขั้นตอนที่ 6 ขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2  (ปิดทุน) ตามคุณภาพผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ TCI ดังนี้

1. Scopus (Q1)  จำนวนเงินสนับสนุน 120,000 บาท
2. Scopus (Q2) จำนวนเงินสนับสนุน 100,000 บาท
3. Scopus (Q3) จำนวนเงินสนับสนุน 80,000 บาท
4. Scopus (Q4) จำนวนเงินสนับสนุน 60,000 บาท
5. TCI (กลุ่มที่ 1) จำนวนเงินสนับสนุน 40,000 บาท

การรายงานความก้าวหน้า และขยายระยะเวลา ระยะเวลาสัญญา 2 ปี
รายงานความก้าวหน้า ส่งทุก 6 เดือน
ขยายระยะเวลาได้ 1 ครั้ง (3 – 6 เดือน)