Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

IMG_9000jirapon

ช่องทางการติดต่อ

สำนักคณบดี
ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ /รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
Vice President for Information Technology / Associate Professor of MDX DataSci

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University, USA  2544
  • ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ จาก Technological University Dublin, Ireland 2562
  • ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Georgia Institute of Technology, USA  2539
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

J Sunkpho, W. Wipulanusat. The Role of Data Visualization and Analytics of Highway Accidents. Walailak Journal of Science and Technology. Dec 2020.

J Sunkpho, S. Ramchan. PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES. Srinakarinwirot Journal of Humanities and Social Science. Vol 24 2020

J Sunkpho, M. Hofmann. Analyzing Customer Satisfaction of a Mobile Application using Data Mining Techniques. Thammasat Review, Vol. 22 No. 2. July - Dec 2019.

J Sunkpho, S. Ramchan, C. Ootamakorn.  Cybersecurity Policy for ASEAN Countries. 17th Annual Security Conference, Las Vegas, March 26-28 2018.

T.Trakulyingyong, J. Sunkpho. An Examination of the Effects of Government’s Strategy on SMEs’ Decision to Adopt ICT in Thailand.  International Journal of Innovation in Management, 2017

T Trakulyingyong and J Sunkpho. An Examination of Thai Government Approach in Cybersecurity. 16th Annual Security Conference, Las Vegas, April 18-20 2017.

บทความวิชาการ

Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney Anthony Stewart, Jirapon Sunkpho. (2019). “Innovation diffusion process in the Australian Construction industry”. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Volume 652, Issue 1, 29 October 2019.

 Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney Anthony Stewart, Jirapon Sunkpho. (2019). “Drivers and barriers to innovation in the Australian public service: A qualitative thematic analysis”. Engineering Management in Production and Services Volume 11, Issue 1, 1 March 2019, pp. 7-22.

J. Sunkpho, W. Noonpakdee. (2016). The analysis of data management,a case study of a government information system in Thailand’, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering Volume 8, Issue 2, 2016, pp. 173-176.

Suwan Juntiwasarakij, Jirapon Sunkpho. (2018). Toward social economic antecedents to cashless society. Lecture Notes in Engineering and Computer Science Volume 2237,2018, pp. 113-116.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ; 0.80

 จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). การศึกษาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่: 4 ฉบับที่: 2 พ.ศ.: 2558. หน้า 67-77.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ; 0.60

จอมพล เล้ารุ่งเรือง, จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Jirapon Sunkpho. (2019). Using CRISPS-DM Approach for Customer Satisfaction Analysis of Mobile Apps”. Intermational Conference on Innovation and Management (IAM2019 Summer) 9-12 July 2019.

Jirapon Sunkpho, Sarawut Ramjan, Chaiwat Ottamakorn (2018). Cyber security Policy in ASEAN Countries”. The 17th Annual Security conference: Securing the interconnected world. Las Vegus U.S.A., 26-28 March 2018.

Tawicha Trakulyingyong, Jirapon Sunkpho (2017). ‘An Examination of the Effects of Thai Government’s Strategy on SME’s Decision to adopt ICT in Thailand’, International Conference on Innovation and Management (IAM2017W), 7-10 February 2017.

Tawicha Trakulyingyong, Jirapon Sunkpho (2017). An Examination of Thai Government Approach in Cybersecurity’, Information Institute Conferences, 18-20 April 2017.Las Vegas, NV.

Jirapon Sunkpho, Kevin Tantisevi (2015). Managing Large Volume of Data for Public Enterprise’,The 6th International Conference on Project and Production Management (EPPM 2015), Gold Coast, Australia 2-4 September 2015.

Jirapon Sunkpho, Pravit Khaemasunun and Jirapon Tubtimhin. (2014). Thailand New ICT Master Plan to Promote ICT Innovations and Services for e-Ageing’, International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV2014, October 27-30, 2014, Guimaraes, Portugal.

Jirapon Sunkpho. (2014). Disaster Management based on information Monitoring Technology’, The Creative Construction Conference 2014, June 21-24, 2014, Prague, Czech Republic.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ณพล ทับทิมหิน, จิรพล สังข์โพธิ์, วศินี หนุนภักดี, มานิต สาธิตสมิตพงษ์ (2562). การเตรียมความพร้อมสำหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ. การประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หน้า 373-391.

ณฐมน ไรวา, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). แนวทางประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน : กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018” Vol2, No 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 30 พ.ย.2561.

เกียรติประวัติ

- Distinguished Leadership Award จาก International Academy of CIO (IAC) 2017

- Most Influential Higher Education Tech Leader in Southeast Asia จาก Digital EDUAsia 2014

- รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ปีซ้อน 2559-2565

- รางวัลบทความวิจัยดีเด่น จาก International Conference on Innovation and Management ปี 2560

- ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม