รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

MCI 1/2567

หลักสูตรปริญญาโท

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

MTT 1/2567

หลักสูตรปริญญาโท

การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

DataSci 2/2566

หลักสูตรปริญญาโท​

การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล

MDX 1/2567

หลักสูตรปริญญาโท

การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล