วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: College of Innovation Thammasat University: CITU) สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนวัตกรรม ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครธรรมศาสตร์ และ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่ อุทยานการเรียนรู้ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ สำนัก หรือสถาบัน ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม ค้นคว้า วิจัยและให้บริการสังคม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาวิชาการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนใน 6 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี
(1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปริญญาตรีต่อเนื่องปริญญาโท 5 ปี

Bachelor of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (BMCI)

(2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI) (International Program)

(3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation (dX)

ระดับปริญญาโท

(1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Master of Science Program in Innovation and Technology Management (MTT)

(2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล

Master of Science Program in Digital Business Transformation (MDX)

(3) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)

วิทยาลัยเปิดสอนใน 2 วิทยาเขต คือ

(ก) ท่าพระจันทร์

(ข) อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์พัทยา เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร MTT

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยนวัตกรรมถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและภาควิชามาสู่วิทยาลัย (College) และในปีที่ 12 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้มีการแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรม” และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้รับผิดชอบการบริหารงานวิทยาลัย จาก “ผู้อำนวยการ” เป็น “คณบดี” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551

วิทยาลัยนวัตกรรม เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้หยิบยกประเด็นหลัก ๆ 4 ประการ คือ

การจัดการเรียน การสอน

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ์ และสมดุลตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล และมุ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ และเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) มุ่งสร้างนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาโดยคำนึงถึงองค์รวม (Educational Innovation with Holistic Development)

วิทยาลัยนวัตกรรม จัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา โดยเน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ข้อจำกัดของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อชุมชนและสังคมไทย บัณฑิตของวิทยาลัยจะต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้รองรับ ตอบสนองและบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ในมิติของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและนำองค์กร รวมทั้งการพัฒนาและร่วมนำสังคมไทยโดยรวม

วิทยาลัยนวัตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบัน CIO ระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ได้ทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และไอทีภิบาลนี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยวาเซดะ ของประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการและกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งมาตรฐานของหลักสูตรสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับนานาชาติ

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ

• กรกฎาคม 2539 – เมษายน 2540 (รักษาการ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมฯ) ผศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A. (Science & Technology), Harvard University, USA

• พฤษภาคม 2540 – กรกฎาคม 2541 รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร Ph.D. Economics, University of Hawaii, USA

• สิงหาคม 2541 – มีนาคม 2542 (รักษาการ ผอ.วิทยาลัยฯ) ผศ. ดร. นพดล อินนา Ph.D. Eng. (เกียรตินิยมยอดเยี่ยม), MG- Gill, Canada

• เมษายน 2542 – สิงหาคม 2542 รศ. ดร. ภาณุพงษ์ นิธิประภา Ph.D. Economics, Johns Hopkins University, USA.

• พฤศจิกายน 2542 – ธันวาคม 2546 ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด Ph.D. Construction Management, University of Missouri- Columbia, USA.

• มกราคม 2547 – มิถุนายน 2550 ผศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ Ph.D. in Economics (Fellowships), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

• กรกฎาคม 2550 – มีนาคม 2551 รศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A (Public Policy and Management) Harvard University, U.S.A.

คณบดี

• มีนาคม 2551 – กรกฎาคม 2553 รศ. ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ M.P.A (Public Policy and Management) Harvard University, U.S.A.

• สิงหาคม 2553 – กรกฎาคม 2556  รศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ Ph.D. in Economics (Fellowships), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

• สิงหาคม 2556 – กันยายน 2562 ผศ. ดร. ประวิทย์ เขมะสุนันท์ ​Ph.D. (Economics), West Virginia University, U.S.A.​

• กันยายน 2562 – ปัจจุบัน ผศ. ดร. ชยกฤต อัศวธิตานนท์ Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA)​

 

วิสัยทัศน์ / นโยบาย / พันธกิจ / ค่านิยม / สมรรถนะหลัก

วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการบ่มเพาะนวัตกรรมของไทย

“College of Innovation : The place where the innovation is nurtured”

นโยบาย

วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ “เพื่อประชาชน”
College of Innovation for the People

เพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือและการบูรณาการ
Create Value with Cooperation and Integration

จุดประกายนวัตกรรมชี้นำแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศ
Ignite the Innovation Aspects for Country Development

สร้างความแข็งแกร่งองค์กรเพิ่มศักยภาพบุคลากร
Building Competency from Competency and Pride

พันธกิจ

การจัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง

ค่านิยม

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

สมรรถนะหลัก

ขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนด้วยนวัตกรรมทางการจัดการ

ยุทธศาสตร์

เป้าหมายเชิงนโยบาย

วิทยาลัยได้ถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น หลักยึดโยงในการดำเนินภารกิจ ในระหว่างปี 2554-2556 ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พัฒนางานวิชาการ ด้วยการสร้างหลักสูตรองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของสังคม สอดรับกับความสำคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN เพื่อยกระดับวิทยาลัยไปสู่ความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น และมีกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ และเพิ่มคุณภาพหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน สูงขึ้น

2) สร้างงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยนำองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

3) ผลักดันให้ศูนย์พัทยา เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการของภาคตะวันออก และร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนเวทีแห่งการสร้างสรรค์และชี้นำทิศทางแก่สังคมใน ด้านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี เสนอหารือกับคณบดี เรื่อง ศูนย์พัทยา (แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน)

 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการภายในอย่างมีธรรมาภิบาล โดยสร้างกระบวนการสอบทาน ชัดเจน ตรวจสอบได้ และให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5) ส่งเสริมและจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาไปในวงกว้าง

อัตลักษณ์

 “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”

เอกลักษณ์

 “ความเป็นธรรม”

ค่านิยม

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

สมรรถนะหลัก

ขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนด้วยนวัตกรรมทางการจัดการ

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรม

ระเบียบวาระการประชุม

หลักสูตรที่สามารถ 
ตอบสนอง 
ช่วยพัฒนา 
สังคมไทยในระดับสากล