หลักสูตร ปริญญาโท
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล
Master of Science Program in Digital Business Transformation (MDX)

ชื่อหลักสูตร Program

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล)
Master of Science (Digital Business Transformation)
วิชาเอก
        – นโยบายและการบริหารดิจิทัล (Digital Policy and Management)
        – วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตรออนไลน์ ความร่วมมือกับ SkillLane 
http//:cio.citu.tu.ac.th/

แนะนำหลักสูตร Introduction

     แนวทางการพัฒนาประเทศโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความสําเร็จขององค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จึงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ ดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการสร้างเสริม ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหลัก หรือการใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการสร้างโมเดลใหม่ ๆ ทางธุรกิจ แต่ว่าการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือการสร้างธุรกิจใหม่ในรูปแบบดิจิทัลนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อเทคโนโลยีทางดิจิทัลเข้ามาแล้วหวังว่า เทคโนโลยีนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจได้ การที่องค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่าองค์กรที่เป็น Digital Master นั้น องค์กรจะต้องสามารถที่จะสร้างศักยภาพทางดิจิทัล (Digital Capability) รวมไปถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงมีสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการนําองค์กรแบบดิจิทัล (Digital Leadership) ซึ่งการที่จะสามารถทําทั้งสองสิ่งนี้ได้ จําเป็นต้องมีบุคลากรที่เข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในแง่ วัฒนธรรม และความเป็นส่วนตัว
     ด้วยเหตุดังกล่าว หลักสูตรนโยบายและการบริหารดิจิทัล จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่นับวันจะยิ่งมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ในโลกแห่งการพัฒนา หลักสูตรนโยบายและการบริหารดิจิทัลมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล โดยเน้นองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัล และการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวางแผนและดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

– ผู้บริหารสารสนเทศหรือผู้บริหารด้านดิจิทัลตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงขององค์กร
– ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
– นักบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ
– การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
– ระเบียบวิธีวิจัย
– การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
– ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กรในยุคดิจิทัล
– การบริหารบัญชีและการเงินเพื่อการลงทุนทางดิจิทัล
– กลยุทธ์ทางดิจิทัล
– ธรรมาภิบาล กฎหมาย และข้อปฏิบัติทางดิจิทัล
– นโยบายและการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
วิชาเลือก
– การออกแบบและการเผยแพร่เนื้อหาและเทคโนโลยีดิจิทัล
– การเปลี่ยนรูปแบบทางดิจิทัล
– สถาปัตยกรรมองค์กร
– นวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่าสําหรับธุรกิจดิจิทัล
– การสร้างองค์กรเพื่อการวิเคราะห์

การค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

– ใบรับรองตามแบบของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS
– Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ วิทยาลัยนวัตกรรม
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใชจ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี คือ 220,000 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ค่าใช่จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช่จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ และค่าตําราหรือหนังสือ

ติดต่อ Contact

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4161
– อาจารย์ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร
  02 623 5055-8 ต่อ 4152
– อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักดี อาจารย์ประจําหลักสตูร
  02 623 5055-8 ต่อ 4160

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล)

ชื่อย่อ: วท.ม. (การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Master of Science (Digital Business Transformation)

ชื่อย่อ: M.S. (Digital Business Transformation)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
Asst.Prof. Suwan Juntiwasrakij, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตร
Ph.D. (Information Sciences and Technology), Pennsylvania State University, U.S.A., 2012
อาจารย์ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์
Manit Satitsamitpong, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
D.Sc. (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013
อาจารย์ ดร.วศินี หนุนภักดี
Wasinee Noonpakdee, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
D.Sc. (Global Information and Telecommunication Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

@digital.citu