Shopping cart close
close

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

วิทยาลัยนวัตกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564