Shopping cart close
close

BEC TERO RADIO

วันที่ 8 พ.ค. 2562 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม BMCI ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมการบริหารจัดการรายการวิทยุ Eazy FM 105.5 และ HITZ 955 พร้อมฟังการจัดรายการสด ณ  บริษัท BEC TERO RADIO จำกัด ซึ่งกิจกกรรมเป็นส่วนในรายวิชา จวอ 436 การจัดการสื่อและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ ควบคุมดูแล

[easy-image-collage id=4226]