Shopping cart close
close

Thailand Creative & Design Center: TCDC

วันที่ 1 พ.ค. 2562 อาจารย์ ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ นำนักศึกษาหลักสูตร #bmci ชั้นปีที่ 2 ไปดูงานที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) เจริญกรุง ทางหลักสูตรขอขอบคุณทาง TCDC ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและบรรยายให้นักศึกษาได้รับทราบถึงทิศทางและโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

[easy-image-collage id=4215]