Shopping cart close
close

“โครงการนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์”

“โครงการนวัตกรรมบำเพ็ญประโยชน์” ณ บ้านพักคนชราหญิง

เป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ให้รู้จักการแบ่งปัน โดย อ.ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธ์ุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตร BMCI, BSI และ DX  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

[easy-image-collage id=4206]