Shopping cart close
close

“การจัดการมรดกภูมิทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว”

วิทยาลัยนวัตกรรม ขอบกราบขอบพระคุณ รศ. กัญญารัตน์ เวชชศาสตร์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นำชมพระราชวังสนามจันทร์ในหัว “การจัดการมรดกภูมิทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษา BMCI#3 ควบคุมดูแลโดย ผศ.ดร.เกีรยงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร (27/04/2562)

[easy-image-collage id=4197]