Shopping cart close
close

นางเลิ้งเป็นมากกว่าที่คุณคิด

“นางเลิ้งเป็นมากกว่าที่คุณคิด” ณ Park @ Siam จัดโดยนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา HIM237 กระบวนการสร้างงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมี อ.ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
โดยกิจกรรม “นางเลิ้งเป็นมากกว่าที่คุณคิด” เกิดขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวความเป็น “นางเลิ้ง” ชุมชนเก่าแก่กลางเมืองกรุง ที่หลายคนพอคุ้นหูแต่ไม่รู้จัก …. นางเลิ้งคือชุมชนที่เคยเจริญก้าวหน้าสูงสุดแล้วค่อยๆ ถูกลืมเลือนไปกับกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลง …ความจริงวันนี้แม้จะไม่โด่งดังเช่นอดีต แต่ “นางเลิ้งเป็นมากกว่าที่คุณคิด” จะสะท้อนให้เห็นว่านางเลิ้งยังเป็นชุมชนที่รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรม ทั้งด้านนาฏศิลป์ อาหาร วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ที่สุดชุมชนหนึ่งในเมืองกรุง

[easy-image-collage id=4188]

[easy-image-collage id=4190]