Shopping cart close
close

[ระดับปริญญาโท] ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

กำหนดวันจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคฤดูร้อน/2561

ปฏิทินการจดทะเบียน – ปริญญาโท ภาคฤดูร้อน/2561
ช่วงวันจดทะเบียนลักษณะวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ
ชำระผ่านระบบ KTB Online
3 – 4 มิ.ย. 62
ช่วงวันจดทะเบียนลักษณะวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ 
ชำระด้วยวิธี Bill Payment
5 – 7 มิ.ย. 62
วันเปิดภาคการศึกษา จ. 10 มิ.ย. 62

ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและการชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน www.reg.tu.ac.th
คู่มือการจดทะเบียนเรียน (Click Download)

 1. เข้า www.reg.tu.ac.th > เข้าสู่ระบบ > ป้อนรหัสผู้ใช้
 2. จดทะเบียนศึกษารายวิชา
 3. รายวิชาที่ต้องการจดทะเบียน นักศึกษาจะต้องกดเลือกรายวิชาด้วยตนเอง
 4. การค้นหารายวิชาด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องกรอกรหัสวิชาและตัวเลขรหัสวิชา โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น SV300   แล้วคลิก “ค้นหา” จะมีชื่อรายวิชาปรากฏขึ้นมา ให้นักศึกษาเลือกจดทะเบียนต่อไป

** ศึกษาขั้นตอนได้ที่คู่มือการจดทะเบียน ข้อ 6.2, 6.3 **

 1. การจดทะเบียนวิชา Thesis หลังจากเลือกวิชา Thesis ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (คู่มือการจดทะเบียน ข้อ 9.1, 9.2)
 • คลิกที่คำว่า ระบุหน่วยกิต (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)
 • เพิ่ม-ลดจำนวนหน่วยกิตในช่อง (จำนวน 3-6-9 หน่วยกิต)
 1. ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง หากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ให้คลิกที่         “ยืนยันการจดทะเบียน”
 2. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  1. การตัดเงินจากบัญชีแบบออนไลน์  (KTB-Online) ตามวันที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่วิทยาลัยฯ กำหนดเท่านั้น
 3. หากนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลการจดทะเบียนของนักศึกษาจะถูกยกเลิกออกจากระบบหลังจากสิ้นสุดช่วงการจดทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
  ระบบทวิภาค – รหัส 55 – 59
  ระบบทวิภาค – รหัส 60 เป็นต้นไป