Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 403 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด
รองศาสตราจารย์ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย) ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Assoc.Prof. Arsa Tangjitsomkit, Ph.D.
Associate Professor (Computer Game Multimedia) of MCI

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2546
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2544

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

1. Artificial Intelligence (Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning)
2. Computer Game Multimedia
3. Tech Startup
4. Reverse Engineering
5. Framework Engineering
6. Optimization and Debugging
7. Physics Simulation
8. Real-Time Rendering

วิชาและการบรรยาย

1. IO739 Design Thinking for Digital Society Architecture. https://www.skilllane.com/courses/1685
1. SV431 Service Management and Innovation Seminar.
2. HIM620 Cultural and Social Entrepreneurship.
3. HIM496 Design and Creativity for New Media.
4. HIM497 Exhibition Design.

งานวิจัย

1. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2553). การปรับระดับความยาก-ง่ายของระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกมต่อสู้แบบเรียลไทม์อัตโนมัติโดยใช้เทคนิคอาษาเลเวลออโตเมชั่น. Proceedings of RSU Conference 2010, กรุงเทพ, 1 เมษายน 2553.
2. อาษา ตั้งจิตสมคิด. (2560). การพัฒนาระบบอาษาแอสเซทแมเนจเมนบทแฟลทฟอร์มอาษาเฟรมเวิร์ค (AAM). วารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เลขหน้า : 212-228 ปี พ.ศ. : 2560 (ก.ค.-ธ.ค.60) (TCI กลุ่ม 2)

บทความวิชาการ

1. อาษา ตั้งจิตสมคิด. (2017). นวัตกรรมทางการเงินในโลกอนาคต. Comtoday Magazine. Issue 551. September. p24-26.
2. อาษา ตั้งจิตสมคิด. (2017). การศึกษากับนวัตกรรมเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1). หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. Wednesday, July, 13. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641898
3. อาษา ตั้งจิตสมคิด. (2017). การศึกษากับนวัตกรรมเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2). หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. Wednesday, July, 19. https://web.facebook.com/citu.tu/posts/1640070006044835
4. อาษา ตั้งจิตสมคิด. (2017). การศึกษากับนวัตกรรมเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 (ตอนจบ). หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. Wednesday, July, 26. https://web.facebook.com/citu.tu/posts/1640070006044835

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Arsa Tangchitsomkit. (2017). ARSA Framework : ARSA Real-time Rendering. The 5th International Conference on Engineering, Energy, and Environment (ICEEE). 1-3 November 2018, Bangkok, Thailand, P.95-100.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

1. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติสองปีซ้อน: ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รับเงินรางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก: ผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รับเงินรางวัล 250,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด IP Champion 2562 ในหมวดทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทบุคคลธรรมดา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
4. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2018 (TICTA) ในหมวด Business Service (ICT Services Solutions) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยเป็นปีที่ 15 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดงาน The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2018 (APICTA) ปีที่ 18 ณ เมืองกวางเจา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
5. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่น ในหมวด Digital Content (DLC) รับเงินรางวัล 40,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวด ASEAN ICT Awards 2018
6. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจากงานวันนักวิจัยสองปีซ้อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
7. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจากงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561
8. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 2) ประเภทที่ 3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
9. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับคัดเลือกเป็นผลงานเด่น Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลผลงานที่นำเสนอดีที่สุดบนเวที Investment Pitching จากงาน Thailand Tech Show 2019 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
11. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับรางวัลขวัญใจ Expert สาขาซอฟต์แวร์และดิจิทัลจากงาน Research Connect เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
12. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้แสดงผลงานแอ็คแซ็กจากเกมซารอส เรียล แบทเทิ้ล (เป็นเกมที่สร้างจากอาษาเฟรมเวิร์ค) ในนิทรรศการนานาชาติ "พหลพักตรารามายณะ" The Many Faces of Ramayana ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2562
13. อาษาเฟรมเวิร์คได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 9 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2019 เมื่อวันที่ 3 มการาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ซอฟต์แวร์

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356194. ARSA Assets Management. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356195. ARSA Geometry Binary. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356196. ARSA Destruction. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356197. ARSA Exporter. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356198. ARSA Framework. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356199. ARSA Particle. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356200. ARSA Ragdoll. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356201. ARSA Real-time Rendering. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356202. ARSA SandBox. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356203. ARSA Script. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356204. ARSA Studio. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356205. Saros Real Battle. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

Arsa Tangchitsomkit.  (2017). 356206. 001srb_MU. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356207. 003srb_bj. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356208. 006srb_kigga. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356209. 008srb_freeya. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356210. 014srb_jerido. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356211. 017srb_gaygound. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356212. 016srb_kasim. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356213. 019srb_exact. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356214. 024srb_remon. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356215. 018srb_nucnun. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356216. 021srb_exactc. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356217. 023srb_kentao. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356218. ภาพsrb_1. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356219. ภาพsrb_2. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356220. ภาพsrb_3. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

Arsa Tangchitsomkit. (2017). 356221. ภาพsrb_4. Department of Intellectual Property. Ministry of Commerce, Thailand.

 

ตำรา
1. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2544). เขียนเกมด้วย DirectX. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน). 133 หน้า.
2. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2545). Advanced DirectX. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน). 155 หน้า.
3. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2547). ทะลวงถึงแก่นเรื่องเขียนเกม Episode I. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน). 318 หน้า.
4. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2548). ทะลวงถึงแก่นเรื่องเขียนเกม Episode II+III+IV. สำนักพิมพ์ อินโนเวชันมีเดียปริ้นท์ติ้ง. 237 หน้า.
5. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2560). คอร์สออนไลน์ ARSA Framework: Master of ARSA Script บนเว็บไซต์ Udemy. 12 ชั่วโมง. https://www.udemy.com/course/arsa-framework-master-of-arsa-script/
5. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2561). ลวดลายเส้นสายจากเกม ซารอส เรียล แบทเทิ้ล. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน). 249 หน้า. https://se-ed.com/s/cZNM
6. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2563). คอมพิวเตอร์เกม x การศึกษา x เทคโนโลยี. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน). 177 หน้า. https://se-ed.com/s/c9Le
7. อาษา ตั้งจิตสมคิด (2563). การพัฒนาเกมและการบริหารจัดการโครงการเกม. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน). 125 หน้า. https://se-ed.com/s/danc
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.