การจดทะเบียนที่ปรึกษา

การจดทะเบียน
ที่ปรึกษาไทย

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนานวัตกรรม (Innovative Consulting Center) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ในนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยาลัยนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2551 ประเภท (Ranting) A ประเภทที่ปรึกษานิติบุคคล เลขทะเบียนสมาชิก 2695 สาขาที่ได้รับการจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน มี 3 สาขา ดังนี้

–  สาขาประชากร (Population Sector) (PO)

–  สาขาการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication Sector) (TE)

–  สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector) (TO)