Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแบ่ง SEC หลักสูตร BMCI.2 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ระบบทวิภาค

มธ.104  การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

– รายชื่อ นศ.TU 104_SEC.1 
– รายชื่อ นศ.TU 104_SEC.2
– รายชื่อ นศ.TU 104_SEC.3
– รายชื่อ นศ.TU 104_SEC.4

มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

– รายชื่อ วิชา TU 050_SEC.1

มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

– รายชื่อ วิชา TU 105_SEC.1
– รายชื่อ วิชา TU 105_SEC.2
– รายชื่อ วิชา TU 105_SEC.3